Αποστολή & Όραμα – Αξίες

Αποστολή

Η ανάκτηση αξιοποιήσιμων υλικών και πόρων με τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και διαδικασίες και η επανεισαγωγή της αξίας τους στην παραγωγική αλυσίδα, ως συνεισφορά στη μετάβαση σε μια Κυκλική Οικονομία με αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Όραμα

H θετική συμβολή στην αναστροφή της κλιματικής αλλαγής, μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση των παραγομένων αποβλήτων και την ολοκληρωτική εκτροπή από την ταφή.

Αξίες

Υπευθυνότητα

Επαγγελματισμός

Ακεραιότητα

Διαφάνεια

Αποτελεσματικότητα

Δημιουργικότητα