Έργο «Διαχωρισμός και ανάκτηση Ανοξείδωτου χάλυβα από Πλυντήρια Πιάτων (ΔΑΠΠ)»

Το έργο ‘Διαχωρισμός και ανάκτηση Ανοξείδωτου χάλυβα από Πλυντήρια Πιάτων (ΔΑΠΠ)’ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ” ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας ” και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: 5050736).

Τίτλος Δράσης ή Έργου: ‘ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ’ – Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας

Τίτλος Έργου:  Διαχωρισμός και ανάκτηση Ανοξείδωτου χάλυβα από Πλυντήρια Πιάτων (ΔΑΠΠ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠΑνΕΚ

Συνοπτική περιγραφή του Έργου

Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα και να προταθεί μεθοδολογία:

Α) ανάκτησης του ανοξείδωτου χάλυβα από πλυντήρια πιάτων.

Β) εφαρμογής της παραπάνω μεθόδου για τον διαχωρισμό και άλλων μη μαγνητικών μετάλλων (π.χ. χαλκός, αλουμίνιο) από καθαρά τεμάχια πλαστικών που προέρχονται από μικρές οικιακές συσκευές ή ημιτελή προϊόντα από επεξεργασία Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Οι επιτυχημένες δοκιμές διαχωρισμού εργαστηριακής κλίμακας οδήγησαν στον σχεδιασμό και εγκατάσταση βιομηχανικής μονάδας για επαλήθευση για τον διαχωρισμό του ανοξείδωτου χάλυβα. Τα πλυντήρια πιάτων υπέστησαν τεμαχισμό για μείωση όγκου και τα τεμαχισμένα προϊόντα πέρασαν από στάδια μαγνητικού διαχωρισμού για την απομάκρυνση των σιδηρούχων συστατικών που μαγνητίζονται, διαχωρισμού με δινορεύματα για την απομάκρυνση του μη σιδηρούχου κλάσματος, και επαγωγικού διαχωρισμού για την απομάκρυνση του υπολειπόμενου μεταλλικού κλάσματος, το οποίο περιέχει τον ανοξείδωτο χάλυβα αλλά και υπολείμματα από καλώδια και πλακέτες. Το κλάσμα αυτό οδηγείται σε τελικό στάδιο τεμαχισμού και μαγνητικού διαχωρισμού υψηλής έντασης για τον διαχωρισμό του ανοξείδωτου χάλυβα.

Για τον περιεχόμενο ανοξείδωτο χάλυβα από τα πλυντήρια πιάτων, επιτεύχθηκε ποσοστό καθαρότητας >98% με ανάκτηση >90% κ.β. Η προτεινόμενη λύση εφαρμόστηκε με επιτυχία και στην ανάκτηση ανοξείδωτου χάλυβα από απορρυπασμένες μικρές οικιακές συσκευές και λοιπό απορρυπασμένο μικρό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η εφαρμογή της προτεινόμενης τεχνικής διαχωρισμού και ανάκτησης ανοξείδωτου χάλυβα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του ρεύματος των ΑΗΗΕ, στην εξοικονόμηση πρώτων υλών από την ανάκτηση ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής καθαρότητας και στην εφαρμογή λύσεων κυκλικής οικονομίας για το συγκεκριμένο ρεύμα υλικών.

Τεκμηρίωση του χαρακτήρα του έργου ως καλής πρακτικής – Οφέλη που προκύπτουν από το έργο

Το έργο αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα σύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, δεδομένης της ραγδαίας προβλεπόμενης αύξησης των ΑΗΗΕ και των αυστηρών στόχων διαχείρισης που προβλέπει η Ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία. Τα κυριότερα οφέλη που εντοπίζονται είναι τα ακόλουθα:

Α. Από την επεξεργασία πλυντηρίων πιάτων και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία συλλογής, εκτιμάται ότι η εφαρμογή της επεξεργασίας μπορεί να οδηγήσει στην ανάκτηση περίπου 20t/έτος ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής καθαρότητας, αν εφαρμοστεί για όλες τις συσκευές οι οποίες συλλέγονται στην Επικράτεια. Η ανάκτηση καθαρού υλικού, μειώνει τη χρήση πρωτογενών υλικών για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, το κόστος παραγωγής πρωτογενούς υλικού, την κατανάλωση ενέργειας και εν γένει τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Β. Η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε είναι επεκτάσιμη και μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά και εμπορικά και σε άλλες περιπτώσεις διαχωρισμού ηλεκτρικών ή άλλων συσκευών για την ανάκτηση ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. πλυντήρια ρούχων, νεροχύτες, κλπ.) εγχώριων ή εισαγόμενων ρευμάτων ΑΗΗΕ, με παρόμοια ή διαφορετική σύσταση. Η ECORESET S.A. μπορεί να γίνει αποδέκτης ΑΗΗΕ από παρόμοιες Ελληνικές και Βαλκανικές επιχειρήσεις, πρωτοπορώντας στον τομέα της ανακύκλωσης στην περιοχή.

Γ. Η βιομηχανική εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία της γραμμής επεξεργασίας στην ολότητά της. Η προτεινόμενη μέθοδος θα οδηγήσει σε αξιοποίηση του ανακυκλώσιμου ανοξείδωτου χάλυβα εντός του ελλαδικού χώρου ως ανεξάρτητο ρεύμα χάλυβα με μεγάλη προστιθέμενη αξία, σε αντίθεση με την υφιστάμενη πρακτική πώλησής του ως κοινός χάλυβας μικρότερης εμπορικής αξίας.