Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο «Διαχωρισμός και ανάκτηση Ανοξείδωτου χάλυβα από Πλυντήρια Πιάτων (ΔΑΠΠ)» με τη συνεργασία Ελλάδας – Κίνας και τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ

Το έργο «Διαχωρισμός και ανάκτηση Ανοξείδωτου χάλυβα από Πλυντήρια Πιάτων (ΔΑΠΠ)» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: 5050736)

Δείτε περισσότερα εδώ