Εταιρικό Προφίλ

Η ECORESET A.E. ιδρύθηκε το 2010. Η εταιρεία αναπτύσσει τεχνικές για τον βιομηχανικό διαχωρισμό σύνθετων ρευμάτων υλικών και την ανάκτηση αξιοποιήσιμων πρώτων υλών και πόρων, με στόχο την επανεισαγωγή τους στην παραγωγική αλυσίδα και την μέγιστη εκτροπή από την ταφή.

Σήμερα, μετά και την απορρόφηση της «ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε» τον Ιούλιο του 2020, η ECORESET έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο Αστικό Ορυχείο με επτά κύριες γραμμές παραγωγής, που διαθέτουν σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και επανδρώνονται με άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Εφαρμόζοντας τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές, η ECORESET εκτελεί διεργασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης καλωδίων και ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος της ζωής τους, υπολειμμάτων μηχανικής άλεσης και άλλων σύνθετων υλικών,  από τα οποία ανακτά δευτερογενείς πρώτες ύλες (μέταλλα, πλαστικά, αδρανή κλπ.) και υλικά για ενεργειακή αξιοποίηση από τη βιομηχανία.

Ακολουθώντας πιστά την ιεράρχηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και την ανάκτηση ενέργειας, επιτυγχάνοντας την αξιοποίηση πάνω από το 96% του συνόλου των υλικών που παραλαμβάνει.

Επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, η ECORESET εκτρέπει από την ταφή περισσότερους από 32.000 τόνους υλικών κάθε χρόνο, επίδοση που την κατατάσσει μεταξύ των καλύτερων επιχειρήσεων στον κλάδο της. Με αυτές τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, για τις οποίες έχει βραβευτεί, η εταιρεία συμβάλλει θετικά στην προστασία της υγείας των πολιτών από την διαρροή βλαβερών ουσιών στη γη, τον αέρα και το νερό.

Ρεύματα υλικών

Καλώδια

H ECORESET επεξεργάζεται κάθε είδους καλώδια στο τέλος της ζωής τους, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη διατομή τους.

Η επεξεργασία ακολουθεί τα στάδια της απογύμνωσης (όπου είναι απαραίτητο), του αρχικού τεμαχισμού (pre-shredding), της κοκκοποίησης (granulation) μέχρι και 3 χιλιοστά και του διαχωρισμού μετάλλων (χαλκός, μόλυβδος, αλουμίνιο, σίδηρος κλπ.) από μη μεταλλικά υλικά (πλαστικό, καουτσούκ, ύφασμα κλπ.)

Τα μέταλλα στο σύνολο τους και ένα μέρος από τα υπόλοιπα  υλικά επανεισάγονται στην παραγωγική διαδικασία, ένα άλλο μέρος από τα μη μεταλλικά υλικά πηγαίνει για ενεργειακή αξιοποίηση από τη βιομηχανία και ένα μικρό μόνο μέρος από ακατάλληλα για ανάκτηση ενέργειας υλικά οδηγείται στην ταφή.

ΑΗΗΕ

Η ECORESET, είναι η μοναδική πλήρως αδειοδοτημένη βιομηχανία για την διαχείριση ΑΗΗΕ στο νομό Αττικής και είναι συμβεβλημένη με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., παραλαμβάνοντας σε ετήσια βάση το 25% του συνόλου των ΑΗΗΕ που συλλέγονται στην Ελλάδα.

Στις εξειδικευμένες γραμμές παραγωγής και αφού έχουν απομακρυνθεί όλα τα επικίνδυνα στοιχεία, οι συσκευές αποσυναρμολογούνται και τα στοιχεία τους προωθούνται για επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση εξαρτημάτων, χρήσιμων τμημάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Από την διαδικασία παραγωγής ανακτώνται μέταλλα (σιδηρούχα, μη σιδηρούχα και κράματα), μη μεταλλικά υλικά (πλαστικά, γυαλί) και αδρανή υλικά, τα οποία αξιοποιούνται σε αντίστοιχες παραγωγικές δραστηριότητες και την ανάκτηση ενέργειας στη βιομηχανία, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξεως του 0,5-1% οδηγείται σε ΧΥΤΑ.

Υπολείμματα μηχανικής άλεσης

Η εταιρεία διαχειρίζεται κατάλοιπα μηχανικής άλεσης από σύνθετα ρεύματα αποβλήτων (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής, ΑΗΗΕ), από τα οποία παράγονται μικρή ποσότητα σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, αδρανή υλικά (χώμα, θρυμματισμένο γυαλί), ενώ τα υπολείμματα με θερμιδική αξία οδηγούνται προς ενεργειακή αξιοποίηση. Ένα μικρό ποσοστό υλικών, ακατάλληλων για ανάκτηση ενέργειας ή άλλες χρήσεις, εναποτίθεται σε ΧΥΤΑ

Εξωστρέφεια και συνεργασία

Με εξωστρέφεια και ανοικτούς ορίζοντες, η εταιρεία συμμετέχει σε όλους τους σημαντικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς παράγοντες και ομάδες .

Bureau of International RecyclingEuropean Electronics Recyclers AssociationEuRIC - Advocating Recycling in EuropeΣυνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - ΠειραιώςΣΕΠΑΝ

Αξιόπιστες και πιστοποιημένες Υπηρεσίες

Πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για την ποιότητα των υπηρεσιών της, κατά ISO 14001 για το Περιβάλλον, κατά OHSAS 18001 για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία και κατά ISO 27001 για την ασφαλή καταστροφή δεδομένων και πλήρως αδειοδοτημένη για κάθε της δραστηριότητα, η ECORESET παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που απευθύνονται στη βιομηχανία, σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς και αφορούν στην επεξεργασία των υποπροϊόντων και επιστροφών παραγωγής, την επεξεργασία σύνθετων ρευμάτων υλικών και τη διαχείριση υλικών με θερμιδογόνο αξία (υπόλειμμα άλεσης σύνθετων ρευμάτων, κ.α.), με τις πλέον φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και με υπεύθυνη λογοδοσία για το 100% της ποσότητας που παραλαμβάνει.

Η εταιρεία παρέχει επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες για αξιόπιστη και πιστοποιημένη καταστροφή δεδομένων, σκληρών δίσκων, μαγνητικών μέσων και αρχείων σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή, με πλήρη συμμόρφωση στις προδιαγραφές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και λεπτομερή αναφορά για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των υλικών που παράγονται, μέχρι την τελική διάθεση.

Οι  υπηρεσίες της ECORESET προσφέρουν σημαντικά οικονομικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά οφέλη στη Βιομηχανία, τις Επιχειρήσεις, τις Κρατικές Υπηρεσίες, την Αυτοδιοίκηση και το κοινωνικό σύνολο και οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες ενσωματώνουν την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας στην πορεία για μηδενικά απόβλητα.