Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η εταιρεία ECORESET ΑΕ, διαθέτει βιομηχανικές μονάδες αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καλωδίων τέλους κύκλου ζωής, ογκωδών εμποροβιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, και υπολειμμάτων άλεσης απορρυπασμένων οχημάτων τέλους κύκλους ζωής (ΟΤΚΖ), με σκοπό την ανάκτηση υλών και την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου. Η Εταιρεία έχοντας πάντα ως γνώμονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και στοχεύοντας σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την φύση, εφαρμόζει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018, αλλά και βάσει των αρχών του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS.

Η προσέγγιση της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της ΥΑΕ αποτελεί συνεχή και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της ECORESET ΑΕ στο χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται. Η Εταιρεία, έχει ως πρωταρχικό στόχο την προάσπιση της ΥΑΕ. Ακολουθεί μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και επιδιώκει η συνεχής ποιοτική βελτίωση των διαδικασιών και προϊόντων της, να συνδυάζεται με τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης και της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης, η Διοίκηση θέτει στόχους για το περιβάλλον, την ποιότητα και την ΥΑΕ καθώς και για την γενική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Οι στόχοι αυτοί ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησής τους και τροποποιούνται ανάλογα με την επίδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.

Η ECORESET ΑΕ δεσμεύεται για:

 • τη συστηματική παρακολούθηση και ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων καθώς επίσης και όλων των νομικών και άλλων απαιτήσεων συμμόρφωσης
 • τη συνεχή βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
 • την προστασία του Περιβάλλοντος, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η πρόληψη της ρύπανσης και η τήρηση άλλων ειδικών δεσμεύσεων που σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας
 • την παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
 • τη διασφάλιση της διαβούλευσης και της συμμετοχής των εργαζόμενων και των εκπροσώπων τους για θέματα Περιβάλλοντος & ΥΑΕ
 • την εδραίωση της έννοιας της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία
 • την προαγωγή μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας εντός της εταιρείας
 • τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των διαδικασιών της κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει την παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης καθώς και την ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • την παροχή ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Συστήματος
 • την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
 • τη συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και ΥΑΕ
 • τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και της επίδοσης για την ΥΑΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ