Υπηρεσίες

Υπηρεσίες σε Βιομηχανίες

Η ECORESET παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες στις βιομηχανίες, στις εξής κατηγορίες:

 • Διαχείριση επιστροφών παραγωγής σε βιομηχανίες παραγωγής καλωδίων.
 • Διαχείριση καλωδίων και ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού τέλους ζωής από αποξήλωση εγκαταστάσεων.
 • Διαχείριση υπολειμμάτων άλεσης σύνθετων ρευμάτων υλικών (ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ) από βιομηχανίες ανακύκλωσης
 • Διαχείριση και καταστροφή δεδομένων και αρχείων (βλέπε: Ειδικές Υπηρεσίες)

Υπηρεσίες σε Εταιρείες και Οργανισμούς

Οι πιστοποιημένες υπηρεσίες της ΕCORESET προς μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 • Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων από ανακαινίσεις (έπιπλα, υφάσματα, μοκέτες κλπ.)
 • Διαχείριση και καταστροφή δεδομένων και αρχείων (βλέπε: Ειδικές Υπηρεσίες)

Ειδικές Υπηρεσίες

Total Erase

Ένα κουμπί αρκεί για να εξασφαλίσει την απόλυτη διαγραφή των δεδομένων σας;

Η ECORESET, αντιλαμβανόμενη την επιτακτική ανάγκη για την ασφαλή καταστροφή και διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων και αρχείων, δημιούργησε το TOTAL ERASE.

Τί είναι το TOTAL ERASE;

Το TOTAL ERASE είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταστροφής δεδομένων και αρχείων τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα:

 • Το TOTAL ERASE διασφαλίζει τη διαγραφή, τον απομαγνητισμό και τον τεμαχισμό οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, δηλ. οποιασδήποτε μονάδας ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων (σκληρών δίσκων, USB, CD, DVD κ.α.) με τρόπο που να αποκλείει την οποιαδήποτε διαρροή ή ανάκτηση πληροφοριών.
 • Στην περίπτωση καταστροφής δεδομένων σε έντυπη μορφή, τα έγγραφα τεμαχίζονται με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων, σε επίπεδο που εμποδίζει την αναπαραγωγή τους με οποιονδήποτε τρόπο (επίπεδο ασφαλείας P6 βάσει προτύπων).

Τί σας παρέχει το TOTAL ERASE;

 • Χρήση ειδικού εξοπλισμού καταστροφής των μέσων αποθήκευσης πληροφοριών.
 • Ειδικά εξοπλισμένο όχημα για την καταστροφή των δεδομένων στις εγκαταστάσεις σας, για επιπρόσθετη ασφάλεια και ελαχιστοποίηση κόστους μεταφοράς.
 • Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
 • Έκδοση αναφοράς καταστροφής με πληροφορίες όπως ημερομηνία καταστροφής, περιγραφή μέσου αποθήκευσης και δεδομένων, μέθοδος καταστροφής και ονοματεπώνυμο υπευθύνου εργασιών.
 • Πιστοποιημένη διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την καταστροφή των αρχείων.

ΤΟ TOTAL ERASE ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.